Innkjøpsveiledning

mobelfakta.no gir råd om aktuelle miljø- og kvalitetskrav ved offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp.

INNKJØPSVEILEDNING TIL OFFENTLIGE - OG STORE PRIVATE KONTORMØBELINNKJØP

mobelfakta.no jobber i samarbeid med bransjeforeningen møbel+interiør i Norsk Industri, for å få det offentlige Norge til å stille aktuelle miljø- og kvalitetskrav i forbindelse med offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp. Det ønskes at det ved kontormøbelinnkjøp innføres krav til miljø og kvalitet i tillegg til pris, for å sikre at kvalitetsnivået på møblene som kjøpes holder norsk og/eller europeisk standard, er produsert under etisk forsvarlige forhold, er helse og miljøtilpassede produkter og innhar vanlig kjøpsgaranti.

I denne forbindelse er det utformet en innkjøpsveileder til bruk ved offentlige- og store private kontormøbelinnkjøp som inneholder konkrete og bransjerelevante innkjøpskrav. Intensjonen med innkjøpveilederen er å hjelpe innkjøpere til å stille relevante og hensiktsmessige krav i konkurransegrunnlaget, som også kan imøtekommes av møbelprodusentene som ønsker å levere. Innkjøpsveielederen kan lastes ned under overskriften "Innkjøpsveileder" på forsiden.


BAKGRUNN FOR INITIATIV TIL UTFORMING AV INNKJØPSVEILEDER

Den 18. august 2011 møtte bransjeforeningen møbel+interiør/mobelfakta.no, Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), for å diskutere miljø og kvalitet som innkjøpskrav i offentlige møbelinnkjøp. Fra norske møbelprodusenter ønskes det en offentlig innkjøpspolitikk hvor miljø og kvalitet er kriterier som vektlegges mer eller like mye som pris. Miljø- og kvalitetskrav er foreslått av møbelindustrien i ulike former, både som inngangskrav til anbudskonkurranser og som vektingsgrunnlag.

I møte med Difi fremmet bransjen sine synspunkter. Disse ble diskuterte bla opp mot Difi sine innkjøpsregler for offentlige anskaffelser, med utgangspunkt i regjeringens handlingsplan fra juni 2007 - hvor det er et mål at anskaffelser i offentlig sektor skal skje med et minimum av miljøbelastning, og med respekt for grunnleggende arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Videre er det bestemt at miljø- og sosiale hensyn i offentlige anskaffelser skal være et redskap som bidrar til en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Regjeringen har pålagt alle statlige virksomheter å følge opp de konkrete kravene til anskaffelser og miljøledelse i handlingsplanen fra 2008.

Møbelbransjen stiller spørsmål ved de konkrete kravene til anskaffelser og miljøledelse - hvor konkrete og retningsgivende er de for offentlige- og store private innkjøpere i forbindelse med møbelinnkjøp? Og hvor relevante og hensiktsmessige er de å imøtekomme for møbelprodusentene som skal levere?

Med utgangspunkt i frykt for å diskriminere potensielle leverandører og hindre mulighet for fri konkurranse, er dagens offentlige innkjøpskrav angående kontormøbler og miljø - slik møbelbransjen ser det, formulert så åpent som mulig for å unngå en situasjon hvor man kan ende opp med å prioritere spesifikke miljømerker eller dokumentasjonsordninger, samtidig som man utelukker andre. Dette rettferdighetsprinsippet fører i praksis til at spesifisering av miljø- og kvalitetskrav når det gjelder møbler, overlates til hver enkelt innkjøper med ansvar for utforming av egne anbudsdokument å formulere, og vedkommendes kompetanse om aktuelle miljø- og kvalitetskriterier.

Gjennomgang av flere anbudsdokument avdekker og tydeliggjør innkjøpernes manglende kunnskap om norsk møbelproduksjon, norske møbler, og aktuelle miljø- og kvalitetskrav. Anbudsdokument med uhensiktsmessige miljøkrav har ført til frustrasjon både for innkjøper og tilbyder, og vanskeliggjør både tilbud, rettferdig konkurranse og arbeidsprosessen. Det bør være ønskelig for alle parter at man er samkjørte når det gjelder hvilke dokumentasjonskrav som er hensiktsmessige å etterspørre. Fra møbelindustrien er det ønskelig at innkjøperne etterspør miljøkrav som er sammenfallende med dem som bransjen nå jobber for å tilegne seg.

I møbelbransjen skiller man mellom møbler som produseres og planlegges solgt til privat miljø – hjemmemarkedet, og møbler til offentlig miljø – kontraktsmarkedet. Det er et poeng at innkjøpere etterspør møbler som tilfredstiller de miljø- og kvalitetskrav som er aktuelle for det markedet møblene skal kjøpes inn til, og den type miljø- og kvalitetsdokumentasjon som kommuniserer med vedkommende den er rettet til - profesjonell innkjøper eller privat forbruker. I møtet ble Difi gjort kjent med at mange norske produsenter tilfredsstiller europeiske kvalitetsstandarder (CEN) bla for offentlig miljø, og at mange også har miljøsertifiserte produkter.

Siden møtet med Difi i 2011 har bransjens skisseforslag til innkjøpsveileder vært på høring blant medlemsbedriftene i møbel+interiør, til vurdering hos- offentlige innkjøpere, jurister innen offentlige innkjøp, og Statsbygg med flere. Bransjens Innkjøpsveileder foreligger nå og kan lastes ned under overskriften "Innkjøpsveileder" på forsiden. Revidering av inhold basert på mottatte tilbakemeldinger gjennomføres innen sommeren 2015.

Mer informasjon fra Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT/fagportalen, om bla kompetanseutvikling til offentlige innkjøpere og leverandører finner du her: http://www.anskaffelser.no/


  • Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
  • Postadresse: P.O.Box 7072 Majorstuen, N-0306 Oslo
  • Tlf.: (+47) 959 12 786
  • Send epost